Työntekijän vastuu

Vastuut työsuojelussa - Työntekijän velvollisuudet

Vaikka ensisijainen vastuu työsuojelusta on työnantajalla, on työntekijälläkin velvollisuuksia työsuojeluasioissa.

Työntekijän pitää

 • tehdä yhteistyötä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa työturvallisuuden ylläpitämiseksi ja tehostamiseksi työpaikalla
 • noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja työturvallisuuslakia
 • noudattaa saamansa opastuksen ja ohjeiden mukaisesti turvallisuus- ja suojeluohjeita (esim. koneet, laitteet, kemikaalien käsittely), jottei työstä aiheudu vaaraa itselle eikä muille työntekijöille
 • välttää muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua
 • huolehtia omalta osaltaan työpaikan järjestyksestä ja siisteydestä
 • käyttää sellaista vaatetusta, ettei siitä aiheudu tapaturmavaaraa
 • käyttää tapaturman tai terveyshaitan estämiseksi määrättyjä suojavälineitä ja -laitteita
 • olla poistamatta ohje- tai varoitusmerkintää sekä turvallisuus- tai suojalaitetta
 • poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet, jos hänellä on siihen oikeus ja muut edellytykset
 • ilmoittaa suojavälineissä, koneissa, laitteissa tai työvälineissä olevista puutteista esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle
 • osallistua työterveyshuoltolain perusteella työkyvyn arvioimiseksi tehtäviin terveystarkastuksiin sekä ennen työsuhteen alkamista että työsuhteen aikana.

Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle, työntekijällä on oikeus pidättäytyä työn tekemisestä.