Työturvallisuusrikos

Vastuut työsuojelussa - Vastuut työturvallisuusrikoksissa

Niitä tilanteita varten, joissa työnantaja laiminlyö työsuojeluvelvoitteiden noudattamisen, on säädetty rangaistusmenettelystä. Työnantaja voi joutua vastuuseen työturvallisuusrikoksesta, jos säädösten rikkominen johtuu tahallisuudesta tai huolimattomuudesta, ja työnantaja on ollut tietoinen työturvallisuusmääräysten vastaisesta olotilasta.

Työturvallisuusvastuu kohdistuu yleensä siihen työnantajaan, joka työ-, virka- ja niihin rinnastettavissa palvelussuhteessa teettää työtä tai siihen, joka tosiasiallisesti käyttää työnantajalle kuuluvaa päätösvaltaa.

Lain vastaisesta menettelystä tuomitaan rangaistukseen se, jonka velvollisuuksien vastainen teko tai laiminlyönti on. Rikosoikeudellisessa vastuussa ovat vain ne henkilöt, joilla on ollut todellinen vaikutusmahdollisuus epäkohdan poistamiseen.

Työturvallisuusrikoksessa arvioidaan laiminlyöntiä

Vastuun kohdentumisessa arvioidaan sitä, kenen tai keiden työnantajan edustajista olisi pitänyt toimia huolellisemmin ja kenen syyksi laiminlyönti on siten luettava. Tyypillinen vastuutaho työturvallisuusrikoksissa on se henkilö, joka työnantajan sijasta johtaa ja valvoo työtä. Esimerkiksi työntekijän opetus ja ohjaus voi jakaantua useamman esimiehen velvollisuudeksi: ylin johto organisoi ja rahoittaa asian, keskijohto suunnittelee ja valvoo kouluttamista ja työnjohto toteuttaa koulutuksen.

Työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistön täyttyminen ei edellytä seurausta, esimerkiksi työntekijän loukkaantumista tai edes vaaratilannetta, vaan pelkkä laiminlyönti riittää. Tilannetta arvioitaessa tarkastellaan sitä, mitä vastuussa ollut henkilö on jättänyt tekemättä.

Tuomiot vaihtelevat sakkorangaistuksesta vankeustuomioon. Lisäksi vastuulliseksi todettu taho voidaan tuomita vahingonkorvaukseen ja rikoksella saatu taloudellinen hyöty menetettäväksi valtiolle.

Työsuojelun vastuualueen tarkastajan ja työsuojeluviranomaisen toimivaltaa, työrikosten tunnusmerkkejä ja ilmoituskynnystä poliisille kuvataan työsuojeluhallinnon valvontaohjeessa Toimivallan käyttö ja rikosasiasta ilmoittaminen poliisille.