Työterveyshuollon järjestäminen

Työterveyshuolto - Järjestäminen työnantajan velvollisuus

Työnantajan on järjestettävä lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto työntekijöilleen. Järjestämisvelvollisuus koskee kaikkia työnantajia työntekijöiden palvelusuhteen laadusta ja kestosta sekä työpaikan koosta riippumatta. Työnantaja voi halutessaan järjestää työntekijöilleen myös sairaanhoidon. Työterveyshuolto on työntekijöille maksutonta.

Työnantaja voi hankkia työterveyshuollon julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta tai järjestää palvelut itse.

Lakisääteinen työterveyshuolto koskee kaikkia työntekijöitä

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon sisältyvät

 • työpaikan terveysvaarojen selvittäminen työpaikkaselvityksen avulla
 • työpaikan terveysriskeihin perustuvat terveystarkastukset
 • toimenpide-ehdotukset työolojen parantamiseksi ja työkyvyn edistämiseksi
 • neuvonta ja ohjaus sekä tietojen antaminen työolojen kehittämisestä ja työntekijöiden terveydestä
 • työkykyä ylläpitävään toimintaan osallistuminen
 • työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus
 • työkyvyn heiketessä työntekijän terveyden seuraaminen, työssä selviytymisen edistäminen, kuntoutusneuvonta sekä kuntoutukseen ohjaaminen.

Lakisääteinen työterveyshuolto ei sisällä sairaanhoitoa. Työnantaja voi halutessaan järjestää työntekijöilleen myös sairaanhoidon työterveyshuollon palveluiden tuottajan kautta.

Työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus koskee myös työturvallisuuslain 4 §:n tarkoittamaan työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen osallistuvan henkilön työtä. Työvoimapoliittisella toimenpiteellä tarkoitetaan mm. työkokeilua, jossa kokeilun järjestäjä vastaa siihen osallistuvan työturvallisuudesta. (Sosiaali- ja terveysministeriön muistio 2.6.2017.)

Työterveyshuollosta on oltava kirjallinen sopimus ja toimintasuunnitelma

Työnantajan on laadittava yhdessä työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa seuraavat asiakirjat:

 • kirjallinen sopimus, joka on työntekijöiden nähtävillä ja josta käy ilmi muun muassa
 • työterveyshuollon yleiset järjestelyt (sijainti, aukioloajat, alihankkijat, maantieteellinen kattavuus)
 • palveluiden sisältö
 • palveluiden laajuus (lakisääteinen työterveyshuolto vai lisäksi myös sairaanhoito)
 • sopimuksen kesto.
 • toimintasuunnitelma, joka tarkistetaan vuosittain ja johon kirjataan muun muassa
 • työpaikan tarpeet ja tavoitteet
 • työterveyshuollon toimet (esim. työpaikan tilanteen ja olosuhteiden kartoittaminen, lakisääteiset ja muut mahdolliset terveystarkastukset, työnantajalle vapaaehtoisen sairaanhoidon järjestämisen laajuus, ensiapuvalmius)
 • suunnitelma tietojen antamiseen, neuvontaan ja ohjaukseen työpaikan ja työntekijöiden terveyden edistämiseksi (mm. työnantajan ja työterveyshuollon välinen yhteistyö ja vastuut)
 • vaikuttavuuden ja laadun arviointi ja niiden kohteet.

Työnantajan on pidettävä työterveyshuollon sopimus kaikkien työntekijöiden nähtävinä työpaikalla.

Kela korvaa työnantajalle osan työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista, kun palvelut on tuottanut työterveyshuoltolaissa määritetyllä tavalla työterveyshuoltoon pätevöitynyt henkilöstö. Korvauksen saamiseksi työnantajalla pitää olla työterveyshuoltosopimus ja voimassa oleva työterveyshuollon toimintasuunnitelma.

Lisätietoa Kelan verkkopalvelussa: Korvattava työterveyshuolto

Järjestäminen - Muualla Tyosuojelu.fissä