Lomapäivien määrä

Vuosiloma - Vuosilomapäivien kertyminen

Vuosilomapäivien lukumäärää lasketaan lomanmääräytymisvuodelta. Se on 1.4. ja 31.3. välinen aika (esim. 1.4.2018 – 31.3.2019).

Vuosilomapäiviä kertyy

  • 2 päivää/kuukausi, jos työtä on vähintään 14 päivää tai 35 tuntia kalenterikuukaudessa ja työsuhde on 31.3. mennessä kestänyt alle vuoden
  • 2,5 päivää/kuukausi, jos työtä on vähintään 14 päivää tai 35 tuntia kalenterikuukaudessa ja työsuhde on 31.3. mennessä kestänyt keskeytymättä vähintään vuoden.

Työehtosopimuksessa on voitu sopia vuosilomalakia pidemmästä lomasta.

Jos määräaikaisia työsopimuksia on tehty useita peräkkäisiä tai ne ovat seuranneet välittömästi toisiaan, työsuhteen katsotaan lomaoikeutta laskettaessa jatkuneen yhdenjaksoisena.

Vuosilomaa ei kerry, jos osa-aikatyötä on kalenterikuukaudessa alle 14 päivää tai alle 35 tuntia. Osa-aikatyötä tekevällä on kuitenkin oikeus vapaaseen.

Työssäolon veroiselta ajalta kertyy vuosilomaa vuosilomalain mukaisesti. Työssäolon veroisena pidetään poissaoloaikaa, jolta työnantaja on lain mukaan velvollinen maksamaan työntekijälle palkan. Lisäksi työssäolon veroisina pidetään myös niitä työpäiviä tai työtunteja, jolloin työntekijä työsuhteen kestäessä on estynyt tekemästä työtä esimerkiksi äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan, tilapäisen hoitovapaan, pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon, sairauden tai tapaturman, lääkinnällisen kuntoutuksen tai lomauttamisen takia (täydellinen luettelo on vuosilomalain 7. pykälässä).

Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan, tilapäisen hoitovapaan ja pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon aikana vuosilomaa kerryttävää työssäolonveroista aikaa on enintään 156 arkipäivää eli noin kuusi kuukautta. Lisätietoa lomanmääräytymisestä perhevapailla Perhevapaat-sivulla.