Vaarallinen työ

Nuoret työssä - Erityisen haitalliset ja vaaralliset työt

Nuorelle vaaralliset työt on määritelty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa.

Kaikkia töitä ei saa teettää

Jotkut työt on katsottu niin vaarallisiksi tai haitallisiksi, että niiden teettämistä nuorilla on rajoitettu. Tietyt työt on nuorilta kokonaan kielletty.

Alle 16-vuotiaalla ei saa teettää vaarallisia töitä. Nuorelle vaarallisena työnä pidetään sellaista, jossa nuorta työntekijää itseään tai hänen työnsä takia muuta henkilöä saattaa uhata erityinen tapaturman tai terveyden menettämisen vaara. Työnantajan on käytettävä työterveyshuoltoa, kun se arvioi työstä ja työolosuhteista nuorelle työntekijälle aiheutuvaa terveysvaaraa erityisen haitallisissa ja vaarallisissa töissä.

Nuorilta rajoitetut työt on määritelty asetuksessa

Valtioneuvoston asetuksessa säädetään siitä, millä edellytyksillä alle 18-vuotiaat työntekijät voivat tehdä töitä, jotka on luokiteltu nuorille työntekijöille erityisen haitallisiksi tai vaarallisiksi. Asetuksessa on myös listattu ne erityisen haitalliset työt, joita alle 18-vuotiaat eivät saa tehdä ollenkaan. Nuorille vaarallisiksi luokitellut työt on puolestaan listattu erillisessä sosiaali- ja terveysministeriön antamassa asetuksessa.

Nuori on aina perehdytettävä erityisen haitallisiin ja vaarallisiin töihin asetuksen mukaisella tavalla.

Erityisen haitalliset työt

Valtioneuvoston asetuksessa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006) 3 §:ssä nuorille työntekijöille erityisen haitallisiksi töiksi on luokiteltu

 1. työt, joissa esiintyy nuoren työntekijän ikään ja kokemukseen nähden liiallista rasitusta, huomattavaa vastuuta omasta tai toisten turvallisuudesta, huomattavaa taloudellista vastuuta tai erityisiä vaaroja, joita nuoret eivät kykene tunnistamaan tai välttämään
 2. yksintyöskentely silloin, kun siihen liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara
 3. psykiatristen potilaiden ja psyykkisesti tai sosiaalisesti häiriintyneiden hoito ja huolto
 4. kuolleiden käsittely ja kuljetus
 5. teurastus
 6. sukellus
 7. työ, jossa altistutaan haitallisesti myrkyllisille aineille tai syöpää, perinnöllisiä perimävaurioita taikka sikiövaurioita aiheuttaville aineille tai aineille, jotka jollakin muulla tavalla voivat vaikuttaa pysyvästi ihmisen terveyteen
 8. palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden ja erittäin helposti syttyvien nesteiden käsittely ilmeisen vaarallisissa olosuhteissa
 9. työ, jossa altistutaan haitalliselle säteilylle.

Valtioneuvoston asetuksessa mainittua erityisen haitallista työtä saa tehdä nuori vain, jos hänellä on ammatillinen perustutkinto tai jos hän on ammatillisessa koulutuksessa ja työ tehdään opettajan johdolla ja valvonnassa. Lisäksi nuori voi tehdä kohdissa 3–5 tarkoitettuja töitä työpaikalla ammatillisiin opintoihin tai oppisopimuskoulutukseen liittyen, kun kokenut ja ammattitaitoinen henkilö valvoo jatkuvasti hänen työtään (selvitys valvonnan järjestämisestä ja tarpeellisesta perehdyttämisestä on liitettävä työnantajan ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen ja lähetettävä tiedoksi aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle).

Poikkeuslupa

Työsuojeluviranomaisella on oikeus antaa määräämillään ehdoilla lupa poiketa nuoren työntekijän erityisen haitallisia ja vaarallisia töitä koskevien säädösten osalta. Tällaiset poikkeuslupahakemukset käsittelee keskitetysti Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue koko Suomen alueella.

Vaaralliset työt

Vaarallisessa työssä korostuu hyvän perehdyttämisen merkitys.

Vaarallista työtä saa tehdä 16 vuotta täyttänyt nuori työntekijä, jos työn turvallisuudesta sekä opastuksesta ja ohjauksesta on huolehdittu. Työnantajan on varmistettava, että nuoren työntekijän käyttöön tarkoitetuista laitteista, aineista tai työolosuhteista ei ole erityistä tapaturma- tai terveysvaaraa nuorelle itselleen tai muille.

Lisäksi yläkouluikäinen nuori saa tehdä opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä vaarallista työtä, kun työ tehdään opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa. Työ pitää voida tehdä turvallisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että työvälineet ja suojaimet ovat nuorelle työntekijälle sopivat ja turvalliset käyttää.

Nuorille työntekijöille vaarallisiksi katsotaan asetuksen mukaan seuraavat tekijät:

 1. Mekaaniset vaaratekijät
 • Leikkaantumisen tai puristumisen vaara voi liittyä tiettyihin työvälineisiin.
 1. Kemialliset vaaratekijät
 • Kemiallista vaaraa saattaa aiheutua tietyistä aineista ja seoksista.
 1. Fysikaaliset vaaratekijät
 • Fysikaalinen vaara voi liittyä meluun, työkoneen tärinään, kylmyyteen tai kuumuuteen ja erityisen korkeaan tai matalaan ilmanpaineeseen.
 1. Sähköiset vaaratekijät
 • Erityinen sähköinen vaara saattaa olla jännitetyössä ja työssä paljaiden jännitteisten osien läheisyydessä sekä vahvavirtalaitteiden ja hissien huolto- ja korjaustyössä.
 1. Ruumiillinen liikarasitus
 • Ruumiillinen liikarasitus voi liittyä raskaiden taakkojen nostoon sekä muuhun yksipuolisesti kuormittavaan työhön.
 1. Biologiset vaaratekijät
 • Erityinen vaara saattaa olla liittyä tiettyihin biologisiin tekijöihin.
 1. Eräät työt (esimerkkiluettelossa on listattu muita vaarallisia työtehtäviä).

Tarkempi luettelo on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta.

Vaarallisesta työstä ennakkoilmoitus aluehallintovirastolle ja oppivelvollisen huoltajalle

Ennen vaarallisen työn aloittamista on työnantajan tehtävä ennakkoilmoitus. Ilmoitus tehdään työntekopaikan aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Tällaista ilmoitusta ei tehdä sellaisista töistä, joita nuori tekee ammatillisessa opetuksessa opettajan valvonnassa tai työssä, johon hänellä on jo ammatillinen perustutkinto.

Jos vaarallinen työ liittyy koulutukseen, esimerkiksi työssäoppimisjaksolla, ilmoitusvelvollisuus on ammatillisen koulutuksen järjestäjällä yhdessä työnantajan kanssa. Perusopetuksen järjestäjän ei kuitenkaan tarvitse tehdä kyseistä ennakkoilmoitusta.

Viranomaiselle tehtävää ilmoitusta on täydennettävä, jos turvallisuuteen vaikuttavat olosuhteet muuttuvat olennaisesti. Lisäksi työnantajan on ilmoitettava oppivelvollisen nuoren työntekijän huoltajalle etukäteen vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista.

Ilmoittaminen

Lomake: Ilmoitus 16–17-vuotiaiden nuorten työntekijäin käyttämisestä vaaralliseen työhön

Ilmoitus tehdään työntekopaikan työsuojelun vastuualueelle. Yhteystiedot