Opetus ja ohjaus - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Perehdytyksessä pitää huomioida työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus.

Työntekijä perehdytetään työpaikan olosuhteisiin sekä oikeisiin työtapoihin. Erityisen tärkeää perehdytys on uuden työntekijän kohdalla ja muutostilanteissa.

Työntekijälle pitää antaa myös opetusta ja ohjausta. Niiden tavoitteena on, että kaikkien työntekijöiden osaaminen on turvallisen työskentelyn edellyttämällä tasolla. Ohjaus on riittävä, kun työntekijä osaa tehdä työnsä oikein ja oikeita työtapoja noudattaen.

Sekä perehdytyksessä että muuta opetusta ja ohjausta annettaessa pitää huomioida työntekijän koulutus, ammatillinen osaaminen ja työkokemus. Opetusta ja ohjausta on täydennettävä, jos huomataan puutteita työntekijän toimintatavoissa sekä yleensä aina muutostilanteissa.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on myös jatkuvasti tarkkailtava työtapojen turvallisuutta ja puututtava siihen, jos työntekijä ei noudata annettuja ohjeita.

Opetuksen ja ohjauksen sisältö

Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus sisältää seuraavat asiat:

  • Työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Perehdytys tehdään erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista.
  • Työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi.
  • Työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta.
  • Työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapoja tarkkaillaan jatkuvasti ja työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa.

Erityistä vaaraa aiheuttavissa töissä vaaditaan pätevyys

Työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa voi tulla esille, että työssä on erityinen tapaturman tai sairastumisen vaara. Tällöin työnantajan on huolehdittava siitä, että työtä ei tee muu kuin työhön pätevä ja henkilökohtaisten edellytystensä puolesta soveltuva työntekijä. Lisäksi muiden henkilöiden pääsy vaara-alueelle on estettävä.

Erityisen vaarallista työtä saa kuitenkin pätevän työntekijän välittömässä valvonnassa tehdä myös työntekijä, jolla ei ole työhön vaadittavaa pätevyyttä. Pätevyyden ratkaisee työnantaja. Lisäksi tiettyihin töihin on määritelty pätevyysvaatimukset laissa.

Joissakin töissä oltava tutkinto tai koulutus

Joissakin töissä edellytetään tutkinnolla tai koulutuksella osoitettua pätevyyttä. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi sähkö-, räjäytys- ja sukellustyöt sekä terveydenhuollon tehtävät. Myös esimerkiksi ajoneuvo- ja torninosturin kuljettajalta edellytetään pätevyyttä.

Pätevyys osoitetaan todistuksella, esimerkiksi pätevyyskirjalla tai tutkintotodistuksella. Työnantajalla on silti velvollisuus opastaa työntekijä työn ja työskentelypaikan vaaratekijöihin ja niiden välttämiseen.

Opetus ja ohjaus - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (738/2002)

  • 14 § työntekijälle annettava opetus ja ohjaus
  • 11 § erityistä vaaraa aiheuttava työ

Opetus ja ohjaus - Muualla tyosuojelu.fissä