Tyypillisiä vaaroja

Tyypillisiä vaaratekijöitä - Yleistä

Haitallinen kuormitus

Liian suuri työkuormitus voi pitkittyessään aiheuttaa työntekijän sairastumisen. Kuormituksen keventämisessä avainasemassa on sen tunnistaminen vaarojen arvioinnissa.

Työolot: Fyysinen kuormitus

Työolot: Psykososiaalinen kuormitus

Työterveys ja -tapaturmat: Ammattitaudit

Koneiden ja työvälineiden vaarat

Työpaikan koneiden ja muiden työvälineiden on oltava turvallisia. Vaarojen arvioinnissa on tarkasteltava jokaista konetta erikseen ja siinä tulee huomioida ainakin seuraavat asiat:

 • pääsy koneen liikkuvien osien aiheuttamalle vaara-alueelle on estetty
 • koneessa ei ole suojaamattomia leikkaus- tai puristumiskohtia taikka muita vaarallisia tekijöitä, kuten esim. suojaamattomia kuumia pintoja
 • koneessa on laite sen varalta, että kone käynnistyy vahingossa sen jälkeen, kun kone on ensin pysähtynyt sähkökatkon tai sähköverkon alijännitteen seurauksena
 • raajojen joutuminen kosketuksiin koneen liikkuvien terien kanssa on estetty
 • koneen hallintalaitteiden käyttäminen vahingossa ei ole mahdollista
 • automaattisesti toimivan koneen vaara-alueelle pääsy on estetty koneen toimiessa
 • huoltotoimenpiteet voidaan tehdä turvallisesti
 • tarkastusta vaativat koneet ja laitteistot on tarkastettu niitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Työolot: Koneet ja työvälineet

Työympäristön vaarat

Putoamisvaarat vaativat aina välittömiä toimia

Putoaminen aiheuttaa vuosittain useita vakavia työtapaturmia ja kuolemantapauksia. Vaarojen arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että putoamisvaaralliset paikat on havaittu. Työtelineissä on oltava putoamisen estävät rakenteet ja kulkuteiden liukkauden torjunnasta on huolehdittava. Myös paikkoihin, joihin on säännöllisesti mentävä tuotannon, säädön tai huollon vuoksi, on järjestettävä turvallinen pääsy.

Epäjärjestys hallintaan vaarojen arvioinnilla

Vaarojen arvioinnilla voidaan edistää työolosuhteiden järjestystä ja siisteyttä, kun tunnistetaan siitä aiheutuvat vaarat: tapaturmariskin kasvaminen ja psykososiaalinen kuormitus, joka johtuu työvälineiden etsiskelystä ja turhista keskeytyksistä.

Sisäilmaongelmissa seuranta on tärkeä osa vaaran arvioimista

Mikäli työpaikalla on sisäilmaongelmia, tilannetta pitää tarkastella vaarojen arvioinnissa kokonaisuutena niin, että työntekijöiden terveyttä seurataan yhdessä työterveyshuollon kanssa ja sisäilman laatua selvitetään esimerkiksi rakennusteknisillä tutkimuksilla.

Työterveys ja -tapaturmat: Onnettomuuksien ehkäisy

Työolot: Työympäristö

Biologiset, kemialliset ja fysikaaliset vaarat

Vaarojen arvioinnissa on tärkeää tunnistaa työolosuhteissa esiintyvät altisteet, jotka voivat aiheuttaa sairauden. Arvioinnissa on hyvä käsitellä ainakin seuraavat asiat:

 • liittyykö työhön altistumista biologisten tekijöiden aiheuttamalle vaaralle (esim. vaara saada tartunta sairaudesta)
 • altistutaanko työssä kemiallisille tekijöille
 • pääseekö työtilohin radon-säteilyä
 • voiko työympäristössä syntyä räjähdysvaara
 • altistuvatko työntekijät tupakansavulle
 • onko työssä vaara altistua asbestille.

Jos työhön liittyy ilmeinen vaara altistua biologisille tai kemiallisille terveysvaaroille, edellytetään kirjallista vaarojen arviointia.

Työolot: Biologiset tekijät

Työolot: Kemialliset tekijät

Työolot: Rakennusala

Melu, tärinä ja lämpörasitus vaarantavat terveyden

Melu ja tärinä voivat johtaa ammattitautiin, mikäli työntekijän suojaamisesta ei ole huolehdittu. Jos liiallista altistusta on syytä epäillä, pitää laatia torjuntaohjelma melulta tai tärinältä suojautumiseksi.

Vaarojen arvioinnissa on huomioiotava myös, altistuvatko työntekijät liialliselle lämpörasitukselle (myös kesähelteiden vaikutus on huomioitava) tai terveysvaaraa aiheuttavalla tavalla kylmyydelle.

Työolot: Fysikaaliset tekijät