Kemialliset tekijät - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Kemiallisiksi tekijöiksi luetaan myös kemikaalit (aineet ja seokset), jotka fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi saattavat aiheuttaa vaaraa työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi helposti syttyvät ja hapettavat aineet, jotka voivat aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran.

Vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle voivat aiheuttaa myös yhteensopimattomat aineet, jotka reagoivat keskenään siten, että muodostuu liikapainetta tai -lämpöä tai myrkyllisiä kaasumaisia yhdisteitä. Tällaisia aineyhdistelmiä ovat muun muassa väkevät hapot ja palavat aineet, hapettavat ja orgaaniset aineet, useat metallit ja hapot. Kaikkia näitä aineita ja aineyhdistelmiä kutsutaan kemiallisiksi tekijöiksi.

Valtioneuvoston asetus velvoittaa työnantajan tunnistamaan työpaikalla esiintyvät kemialliset vaaratekijät, arvioimaan niistä työntekijöille aiheutuvat riskit ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet riskien pienentämiseksi. Asetuksessa riskinarvioinnilla tarkoitetaan työpaikalla tapahtuvaa työtehtäväkohtaista vaarojen arviointia ja toimenpiteistä päättämistä.

Työturvallisuuslainsäädäntö ja REACH

REACH-asetus koskee kemiallisia aineita sekä aineita seoksissa ja esineissä ja säätelee kemiallisten aineiden riskinhallintaa. Asetuksen tavoitteena on antaa tietoa aineiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvista vaikutuksista sekä niiden turvallisesta käsittelystä.

REACH-asetus liittyy suoraan aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (CLP), jossa määritetään vaara- ja turvalausekkeet sekä varoitusmerkit, jotka ovat tärkeitä tiedonlähteitä työsuojelussa.

REACH-asetus tukee myös vaarallisten (SVHC-) aineiden korvaamista, jota myös työpaikkalainsäädäntö edellyttää. Tällaisten aineiden käyttöä säännellään REACH-asetuksen mukaisella lupamenettelyllä. Lupamenettelyn tavoitteena on varmistaa, että kyseisistä aineista johtuvat riskit ovat hallinnassa ja että nämä aineet korvataan asteittain soveltuvilla vaihtoehtoisilla aineilla tai tekniikoilla.

Käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 15 tulee mainita mahdollisista REACH-asetuksen rajoituksista. Rajoitusten vuoksi mahdollisesti etikettiin tulevat merkinnät on esitettävä käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 2.2. 

REACH ja työturvallisuuslainsäädäntö täydentävät toisiaan. Työpaikan kemiallisia tekijöitä tunnistettaessa on kuitenkin huomioitava, että työperäisten sairauksien kannalta merkittävimmät altisteet, kuten prosessissa syntyvät kemialliset epäpuhtaudet (lämpöhajoamistuotteet, huurut, käryt) ja useat pölyt, ovat REACH-asetuksen ulkopuolella. Lisäksi valtaosa työpaikoilla käytettävistä kemikaaleista on seoksia ja hyvin usein on käytössä samanaikaisesti tai peräkkäin useita eri aineita tai seoksia. Tätä usean eri valmisteen aiheuttamaa kokonaisaltistumista REACHissa ei voida ottaa huomioon.

Kemialliset tekijät - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Noudata työnantajasi antamia turvallisuusohjeita. Ilmoita havaitsemistasi puutteista välittömästi työnantajan edustajalle saamiesi ohjeiden mukaisesti. Työnantajallasi on velvollisuus kertoa sinulle työhösi liittyvistä vaaroista ja opastaa niiltä suojautumiseen.

On tärkeää, että suojaat itsesi työnantajan ohjeistamalla tavalla, kun työympäristöösi liittyy vaarallisia kemikaaleja. Altistumisen vaikutukset terveyteesi voivat näkyä vasta vuosien kuluttua ja ne voivat aiheuttaa jopa syöpävaaraa tai vaikuttaa hedelmällisyyteen, vauvan turvallisuuteen imetysvaiheessa tai lisätä jopa keskenmenoriskiä.

Kemialliset tekijät - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Kemikaalit kannattaa hankkia keskitetysti. Näin voidaan välttää rinnakkaisten tuotteiden hankinta samaan käyttötarkoitukseen, ja käytössä olevien kemikaalien luetteloiminen sujuu tehokkaasti.

Työnantajan tulee lisäksi varmistaa, että työpaikalla on ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ja mahdolliset altistumisskenaariot kemikaaliriskien tunnistamiseksi. Lisäksi on varmistettava, että tiedotteet ja skenaariot sisältävät työpaikan kemikaalien käytön.

Työnantajan pitää myös selvittää, käytetäänkö työpaikalla vaarallisia tai SVHC-aineita taikka aineita, joilla on herkistäviä ominaisuuksia. Ne on pyrittävä korvaamaan vähemmän vaarallisella aineella.

Riskinarvioinnit pitää päivittää uusien tietojen pohjalta.

Työnantajan tulee lisäksi varmistaa, että jokaiseen vaarallista ainetta sisältävään astiaan (esim. altaat, varastosäiliöt, putkistot, pullot) on merkitty tuotteen nimi ja asianmukaiset merkinnät vaaraominaisuuksista.

Työnantaja huolehtii siitä, että työntekijät perehdytetään kemikaalien turvalliseen käyttöön.

Kemialliset tekijät - Sanasto

Sanasto

Aine Alkuaine ja sen yhdisteet sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina.
Altistumisskenaario Kuvaus niistä toimintaolosuhteista ja riskinhallintatoimista, joiden avulla hallitaan aineen käytöstä ihmiselle ja ympäristölle aiheutuva altistuminen.
Arviointi REACH-asetuksen mukaisia arviointeja ovat REACH-asiakirjojen arviointi (Kemikaalivirasto) ja aineiden arviointi (jäsenvaltiot).
ASA-luettelo Työnantajakohtainen luettelo syöpävaarallisille aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvista.
ASA-rekisteri Työterveyslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen rekisteri syöpävaarallisille aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvista.
ATEX Atmosphères explosibles eli räjähdyskelpoiset ilmaseokset.
CLP EU:ssa joulukuussa 2008 hyväksytty uusi asetus, joka koskee kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista.
CMR-aineet Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet.
DMEL Johdettu vähimmäisvaikutustaso, jonka alapuolella ilmenevät aineen haittavaikutukset ovat siedettäviä.
DNEL Johdettu vaikutukseton altistumistaso, jonka alapuolella aineen haittavaikutuksia ei ilmene.
Ex-laite Räjähdysvaarallisessa tilassa käytettävä laite tai suojausjärjestelmä.
Ex-tila Räjähdysvaarallinen tila.
Fenotyyppi Organismin ilmiasu.
Genotoksinen Perimämyrkyllinen.
In vitro -koe Tutkimustekniikka, jossa koe suoritetaan koeputkessa, lasimaljassa tai yleisesti elävän organismin tai solun ulkopuolella.
In vivo -koe Elävässä organismissa tehty tutkimus.
Karsinogeeninen Syöpää aiheuttava.
Kemiallinen tekijä Yksinään tai seoksessa oleva alkuaine tai yhdiste, sellaisena kuin se esiintyy luonnontilassa tai jonkin työtehtävän yhteydessä tuotettuna, käytettynä tai vapautuneena taikka jätepäästönä riippumatta siitä, onko se tuotettu tarkoituksellisesti tai tahattomasti ja onko se saatettu markkinoille vai ei.
Kemiallinen valmiste Kemiallinen seos tai liuos, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta.
Kemikaali Aine tai seos, joka on peräisin luonnosta tai joka on ihmisen valmistama eli synteettinen kemikaali. Koostumukseltaan kemikaali voi olla alkuaine, yhdiste tai seos.
Kemikaaliturvallisuusraportti Asiakirja, jossa esitetään kemikaaliturvallisuusarvioinnin menettelyt ja tulokset.
Latenssiaika Karsinogeenille altistumisen alkamisen ja syöpäsairauden toteamisen välinen aika.
Mutaatio Perimän pysyvä muutos.
Mutageeninen Perimää vaurioittava.
PAH-yhdisteet Polysykliset aromaattiset hiilivedyt.
PBT- tai vPvB-aine Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (persistent, bioaccumulative, toxic) tai erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä orgaaninen aine (very persistent, very bioaccumulative). Kriteerit REACH-asetuksen liitteessä XIII, Perusteet PBT- ja vPvB-aineiden tunnistamiseksi. Liitettä sovelletaan orgaanisiin aineisiin, myös organometalleihin.
Pestisidi Kasvinsuojeluaine.
Reprotoksinen Lisääntymiselle vaarallinen.
Seos Seos tai liuos, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta.
Somaattinen Ruumiillinen.
SVHC Erityistä huolta aiheuttavat aineet, joita voivat olla kategoriaan 1 ja 2 kuuluvat CMR-aineet, ympäristössä hitaasti hajoavat, myrkylliset ja biokertyvät sekä muut vastaavat huolta aiheuttavat aineet, kuten hengitystieherkistäjät ja niin kutsutut hormonihäiriköt.
Teratogeenisuus Rakenteellinen poikkeavuus.