Ulkomainen työntekijä - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Ulkomainen työntekijä tarvitsee Suomessa työnteko-oikeuden.

Ulkomaisella työntekijällä pitää olla työnteko-oikeus Suomessa. Työnteko-oikeuden peruste riippuu siitä, minkä maan kansalainen työntekijä on, millaista työtä hän on tulossa Suomeen tekemään ja kuinka pitkäksi ajaksi.

Pohjoismaan, Euroopan unionin jäsenmaan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisen ei tarvitse anoa työntekoa varten erillistä oleskelulupaa Suomeen. He voivat työskennellä Suomessa kansalaisuutensa perusteella.

Työntekijä, joka on jonkun muun kuin edellä mainitun maan kansalainen, tarvitsee työntekoa varten yleensä joko työntekijän oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan.

Ulkomaalaislaissa määritellään myös tilanteet, joissa työnteko Suomessa on sallittu ilman työntekijän oleskelulupaa.

Työnteko-oikeus pitää varmistaa

Työnantajalla on velvollisuus varmistaa, että ulkomaisella työntekijällä on työnteko-oikeus Suomessa. Työnantajan pitää myös säilyttää tietoja ulkomaisista työntekijöistä ja työnteko-oikeuksien perusteista. Lisäksi työnantajan on ilmoitettava tietoja TE-toimistolle ja työntekijöiden edustajalle työpaikalla.

Ulkomaalaislaki velvoittaa myös Suomessa toimivan pääurakoitsijan tai pääteettäjän varmistamaan ulkomaisen työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden työnteko-oikeuden näiden työskennellessä urakointi- tai aliurakointityössä tai vuokratyövoimana.

Lähetettyä työntekijää koskee oma lainsäädäntö

Lähetetty työntekijä on työntekijä, jonka ulkomainen yritys on tilapäisesti lähettänyt töihin Suomeen. Suomeen lähetettyjen työntekijöiden työsuhteiden vähimmäisehdoista ja työoloista säädetään laissa lähetetyistä työntekijöistä.

Ulkomainen työntekijä - työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Työnteko-oikeus pitää todistaa työnantajalle.

Jos et ole Suomen kansalainen, ulkomaalaislaki velvoittaa, että todistat työnantajalle työnteko-oikeutesi Suomessa. Näytä työnantajalle joko passi, virallinen matkustusasiakirja tai oleskelulupakortti.

Työnantaja ottaa yleensä kopion työnteko-oikeutesi perusteesta, koska sitä täytyy lain mukaan säilyttää työpaikalla.

EU-kansalaisen oleskelu rekisteröidään Maahanmuuttovirastossa

Jos olet EU-valtion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen, sinun ei tarvitse hakea oleskelulupaa Suomeen. Jos oleskelusi kestää yli kolme kuukautta, sinun pitää kuitenkin rekisteröidä oleskeluoikeutesi. Rekisteröintiä varten mene Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen.

Jos tulet edellä mainittujen maiden ulkopuolelta, työnteko-oikeutesi pitää perustua johonkin Suomen lainsäädännön mukaiseen perusteeseen. Jos tarvitset oleskeluluvan, sinun pitää hakea sitä itse. Voit syyllistyä rikkomukseen tai rikokseen, jos työskentelet ilman työnteko-oikeutta.

Jos oleskeluoikeudessasi tai muussa työnteko-oikeutesi perusteessa tapahtuu muutoksia, kerro siitä välittömästi työnantajallesi. Jos oleskelulupasi on päättymässä, uusi lupahakemus pitää tehdä jo edellisen voimassaoloaikana. Anna työnantajallesi kopio hakemuksen vireilläolotodistuksesta ja toimita kopio uudesta oleskeluluvasta työnantajallesi heti sen saatuasi.

Lisätietoa: Työskentely Suomessa. Maahanmuuttovirasto.

Työsuhteen ehdot ja työturvallisuus

Sinulla on aina oikeus samoihin lainmukaisiin työehtoihin kuin suomalaisellakin työntekijällä. Jos palkkaan, työaikaan tai muihin työsuhteen ehtoihin liittyy epäselvyyttä, selvitä asiaa ensin työnantajasi kanssa. Sinun täytyy myös itse pyytää työtodistus työsi päättyessä. Voit käyttää apunasi lomaketta Asiakirjapyyntö työnantajalle.

Vastuu työn turvallisuudesta on työnantajalla, mutta myös sinulla työntekijänä on velvollisuuksia. Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa sinun tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle, sinulla on oikeus kieltäytyä työn tekemisestä. Lisätietoa sivulta Vastuut työsuojelussa: Työntekijä.

Ulkomainen työntekijä - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työpaikalla pitää säilyttää tiedot ulkomaisesta työntekijästä ja työnteko-oikeuden perusteesta.

Ulkomaalaislain mukaan työnantajalla, jolla on palveluksessaan ulkomaista työvoimaa, on velvollisuus

 • varmistaa, että ulkomaalaisella työntekijällä on työntekijän oleskelulupa tai että hän ei sellaista tarvitse (UlkomL 86 a §)
 • säilyttää ulkomaalaista työntekijää ja hänen työnteko-oikeuttaan koskevat tiedot työpaikalla (UlkomL 86 a §).

Työnantajan säilytettäviksi määrätyistä tiedoista tulee käydä ilmi

 • ulkomaalaisen työntekijän henkilötiedot
 • työntekijän työnteko-oikeuden peruste.

Tiedot pitää säilyttää neljä vuotta ulkomaalaisen työntekijän palvelussuhteen päättymisestä. Työnantaja voi valita tietojen säilytystavan, mutta niiden on oltava tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen saatavilla.

Tietojen säilyttämisvelvollisuutta ei kuitenkaan ole lähetettyjä työntekijöitä käyttävällä toimeksiantajalla, vaikka muut ulkomaalaislain 86 a §:ssä mainitut työnantajan velvoitteet toimeksiantajaa velvoittavatkin. Toimeksiantajan on kuitenkin pystyttävä osoittamaan työnteko-oikeuden perusteet työskentelyaikana.

Tietoja annettava TE-toimistolle

Ulkomaalaislain mukaan työnantajalla on työnteko-oikeuden varmistamisen ja tietojen säilyttämisen lisäksi seuraavat velvollisuudet:

 • Työpaikan luottamushenkilöille pitää ilmoittaa ulkomaalaisen nimi sekä sovellettava työehtosopimus.
 • Kun palkkaa muun kuin EU- tai ETA -kansalaisen tai näiden perheenjäsenen, pitää toimittaa työ- ja elinkeinotoimistolle
  • selvitys työnteon keskeisistä ehdoista
  • vakuutus siitä, että em. ehdot ovat voimassa olevien säännösten ja alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaiset. Jos alalla ei ole sovellettavaa työehtosopimusta, on työnteon ehtojen vastattava käytäntöä, jota noudatetaan työmarkkinoilla vastaavissa tehtävissä toimiviin työntekijöihin.

Työnteon keskeiset ehdot pitävät sisällään ainakin seuraavat asiat:

 • työnteon alkamisajankohta
 • koeaika
 • suorittamispaikka
 • työtehtävät
 • sovellettava työehtosopimus
 • palkan määräytymisperuste
 • palkan määrä
 • palkanmaksukausi
 • säännöllinen työaika
 • vuosiloman määräytyminen
 • irtisanomisaikaa koskevat ehdot.

Jos kyseessä on määräaikainen työsuhde, on lisäksi kirjattava määräaikaisuuden peruste sekä työsopimuksen päättymisaika tai arvioitu päättymisaika.

TE-toimistoon pitää ilmoittaa EU:n ulkopuolisista työntekijöistä.

Edellä mainitut selvitys ja vakuutus on toimitettava TE-toimistolle viivytyksettä (viikon kuluessa). Ilmoitus tehdään sähköisesti työnantajan Enter Finland -palvelun kautta. Mukaan on liitettävä kopio työntekijän passista tai oleskelulupakortista.

Lisätietoa ja lomake: Työlupapalvelut. TE-palvelut.
Enter Finland -palvelu: Enter Finland.

Työsuojeluviranomaisen on ilmoitettava poliisille ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömisestä. Myös luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö on rangaistavaa. Lisätietoa: Harmaa talous: Työnteko-oikeus.

Lomakkeet työsuojeluviranomaiselta

Työsuojeluviranomaisilta on saatavissa lomakkeet työnteko-oikeuden ja työsuhteen vähimmäisehtojen kirjaamista varten:

Työssä noudatettava Suomen työturvallisuusmääräyksiä

Työnantajan pitää huolehtia, että työpaikka täyttää työolosuhteiltaan Suomen työturvallisuusmääräysten vaatimukset. Työnantajan on huolehdittava muun muassa siitä, että työympäristö ja työvälineet ovat turvalliset ja että ulkomaalaiselle työntekijälle annetaan ymmärrettävällä kielellä riittävä opetus ja ohjaus työtehtäviinsä.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?