Työsuojeluviranomaisen toiminta

Työsuojeluviranomaisen tehtävät - Yleistä

Työsuojeluviranomainen on jaettu aluehallintovirastoissa viiteen työsuojelun vastuualueeseen. Työsuojelun vastuualueilla valvomme alueellisesti työsuojelua koskevien säädösten noudattamista. Tärkein valvontakeinomme on työsuojelutarkastus.

Työsuojelutarkastus moottoritien työmaalla. Kuva: Anu Pynnönen.

Valvonnan lisäksi annamme ohjeita ja neuvoja työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Käsittelemme myös lupahakemukset ja ilmoitukset sellaisista töistä, joiden tekemiselle lainsäädäntö asettaa rajoituksia tai ilmoitusvelvollisuuksia.

Tehtäviimme kuuluu selvittää vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien syitä sekä toimia niiden ehkäisemiseksi. Lisäksi valvomme, että työssä käytettävät koneet, työvälineet, henkilönsuojaimet ja muut tekniset laitteet täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Kun epäilemme, että valvottavassa työpaikassa on tehty rangaistavaksi säädetty työrikos, ilmoitamme asiasta poliisille. Tapauksen käsittelyn edetessä meitä kuullaan asiantuntijana.

Valvontalaki määrittelee tehtävät ja keinot

Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa eli valvontalaissa säädetään, miten työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuutta, työsuhdetta ja muiden työsuojelua koskevien säännösten noudattamista. Laissa säädetään myös siitä, kuinka valvomme työnantajan ja työntekijöiden välistä työsuojelun yhteistoimintaa työpaikalla. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimusten mukaan työsuojeluviranomainen on valvontatehtävää suorittaessaan riippumaton.

Teemme työsuojeluasioissa tiivistä yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa. Työmarkkinaosapuolten edustajat ovat mukana suunnittelemassa esimerkiksi valvonnan alueellista kohdentamista.

Ministeriö ohjaa työsuojelun vastuualueiden toimintaa

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto antaa työsuojeluvalvonnasta ohjeita, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa valvontaa, parantaa työsuojelutarkastusten laatua ja lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä. Ohjeet valmistellaan työsuojelun vastuualueiden sekä työ- ja tasa-arvo-osaston yhteistyönä ja valmistelun aikana kuullaan myös keskeisiä sidosryhmiä.

Nelivuotisessa runkosuunnitelmassa kuvataan työsuojeluvalvonnan visio sekä määritellään toiminnalle strategiset tavoitteet. Strategisten tavoitteiden pohjalta määritellään tavoitteet nelivuotiskaudelle sekä kunkin vuoden toiminnalliset tulostavoitteet.

Tulostavoitteet kirjataan valtakunnalliseen kaikkien työsuojelun vastuualueiden sekä sosiaali- ja terveysministeriön väliseen tulossopimukseen. Tulossopimuksessa sovitaan, mihin työsuojelutarkastukset pääasiassa kohdennetaan. Tarkastuksia voidaan esimerkiksi kohdistaa tiettyyn alaan tai juuri voimaantulleeseen lakiin valvonnan kattavuus huomioiden.

Runkosuunnitelman tavoitteiden sisältöön ovat vaikuttaneet erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön strategia sekä strategiaa täsmentävät työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset 2030, Sanna Marinin hallituksen ohjelma sekä työelämän toimintaympäristöstä tehty analyysi.

Materiaalia aikaisemmilta vuosilta (pdf-tiedostoja):

Työsuojeluviranomaisen tehtävät - Muualla Tyosuojelu.fissä

Työsuojeluviranomaisen toiminta - Muualla verkossa